Niewidzialna Wystawa

Niech Cię wiodą Twoje zmysły
Niewidzialna Wystawa > Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności serwisu

Privacy Policy Site (www.niewidzialna.pl)

1. Informacje ogólne.

a. Operatorem Serwisu jest podmiot, którego dane wskazane są na podstronie oznaczonej etykietą Kontakt.
b. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
– poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Informacje w formularzach.

a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
d. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, podlegający restrykcjom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym obowiązkowi rejestracji przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
e. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, tj. w celu udzielenia informacji zwrotnej na zapytanie / rezerwację klienta lub kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.

a. Serwis korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, określenie jego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych informacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w szczególności usługi wyszukiwarki Google;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
g. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
i. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
j. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
k. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

a. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
b. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.
c. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
d. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

a. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
b. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
c. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone
– Blackberry.

c. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Privacy Policy Site www.niewidzialna.pl

1 General Information.

Website is operated by
a person whose data are shown on the subpage labeled Contacts .
b Service carries out the functions to obtain information about users and their behavior in the following ways:
– Through voluntary information entered in forms
– By writing in terminal devices cookies (so-called „cookies „)
– By collecting web server logs.

2. Price in forms.

a. service gathers information provided voluntarily by the user.
b. The service can also save the connection settings (time-stamped, the IP address)
c. Data in the form are not made ​​available to third parties other than the user’s consent
d. The data provided in this form may be a set of potential customers, subject to the restrictions of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data , including the obligation to register for the Service Provider in the register maintained by the Inspector General for Personal Data Protection
e. The data contained in this form are processed in the order resulting from the function of the form, or to provide feedback on inquiry / booking or contact customer companies.

3. Information about cookies.

a. service uses cookies
b. cookies (so-called „cookies”) are computer data, especially text files that are stored in the terminal equipment of a user and the Service are intended for use of the Site. Cookies typically contain the name of the website from which the storage time of the end device and a unique number
c. entity put in the end device ‚s Website cookies, and access to them which reach the operator Service
d. Cookies are used for the following purposes:
– Create statistics that help us to understand how the Service Users benefit from websites, to determine its profile in order to display it matched the information, which allows improving the structure and content, in particular Google services
– Maintenance of the Service User’s session (after logging in), through which user does not have on every page Site retype your login and password
e. In the Service uses two basic types of cookies, „session” ( session cookies ) and ” fixed” (persistent cookies). ” Session” cookies are temporary files that are stored in the terminal equipment of a user to log out time, leave the website or disable the software (web browser). „Permanent” cookies are stored in the terminal equipment of a user for the time specified in the parameters of cookies or until their removal by the user
f. software for browsing the web (browser) usually by default allows cookies to store end – user device. Service Users can change the settings in this area. The web browser allows you to delete cookies. You can also automatically block cookies details, see the help or documentation browser
g. Limitations use of cookies may affect some of the functionality available on the Service website
h. cookies published in the terminal equipment of the Service User and may also be used by cooperating with the operator of the Service advertisers and partners
i. recommend that you read the privacy policy of these companies to learn how to use the cookies used in statistics: Privacy Policy Google Analytics
j. Cookies may be used by ad networks , in particular, the Network Google to display ads specific to you how you use the Website. To do so may keep information about the user’s navigation path or the time remaining on the page
k. In terms of information about user preferences collected by the Google Display Network, you can view and edit the information derived from cookies with a tool: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Web server logs.

a. Information about a certain behavior of users are logging into the server layer. These data are used only to administer the site and to provide the most efficient service hosting services.
b. Viewed resources are identified by URLs. In addition to writing may be:
– Date of request
– Realization time
– The name of the client station – identification carried out by the HTTP protocol
– Information about errors that have occurred in the implementation of the HTTP transaction
– URL of the page previously visited by the user ( referer link) – where there has been a shift to the Service by reference
– Information about the user’s browse
– IP address information
c. These figures are associated with the individual persons hand.
d. The above data are used only for server administration.

5. Data release.

a. data shall be made available to third parties only within the limits permitted by law
b. Data for identification of the individual are available off the consent of that person
c. The operator may be required to provide the information collected by the Service authorized authorities to comply with lawful requests in the scope of the request.

6. File Management cookies – as in practice to express and retract consent?

a. If you do not wish to receive cookies, you may change your browser settings. We reserve that cookies are disabled required for authentication processes, security, maintenance, user preferences can make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of the web pages.
b. In order to manage the cookie settings and select from the list below web browser / system and follow the instructions:
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone
– Blackberry.

c. No change in the settings of the software used to browse this website and its pages, is in accordance with Art. Paragraph 173 . 2 Law on Telecommunications consent for the use by this site and its pages with cookies for the purposes set out above.